แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งเวรยาม ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 Trakol Phupuangpet 1118
คำสั่งเวรยาม ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 Trakol Phupuangpet 1058
คำสั่งเวรยาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 Trakol Phupuangpet 684
คำสั่งเวรยาม ประจำเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 Trakol Phupuangpet 750
คำสั่งเวรยาม ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 Trakol Phupuangpet 801
คำสั่งเวรยาม ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 Trakol Phupuangpet 760
คำสั่งครูเวรหน้าประตู/หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1/2560 Trakol Phupuangpet 4105
คำสั่งเวรยาม ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560 Trakol Phupuangpet 949
คำสั่งเวรยาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 Trakol Phupuangpet 867
คำสั่งเวรยาม ประจำเดือนธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 Trakol Phupuangpet 783

Tags: วิชาการ เวรยาม คำสั่ง

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี