โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัญหาการออกกลางคันสร้างภูมิคุ้มกันตามรอยพ่อ ณ วัดป่านาคำ อ.กุฉินารายณ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

10487835 124275831254967 1402736038 nวานนี้ (31 ส.ค. 58) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำนักศึกษา จำนวน 60 คน เดินทางจากวิทยาลัยฯ ไปจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัญหาการออกกลางคัน ณ วัดป่านาคำ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระอาจารย์มหาสุภาพ พุทฺธวิริโย  เป็นพระวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

นายสมพงษ์  แสนบุตร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ  ประเภทงบรายจ่ายอื่น  ประจำปีงบประมาณ  2558  เพื่อดำเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  เพื่อเพิ่มประมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา  และสนับสนุนการเพิ่มกำลังคนในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการ  ประกอบการ  และจากสภาพปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน  ทำให้ค่านิยมความเป็นอยู่ของเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณธรรม  จริยธรรมที่พึงมีของเยาวชนลดต่ำลง  บางส่วนกลับสร้างปัญหาให้กับสังคมตามมาเช่น  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ปัญหาการทะเลาะวิวาทปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาเอดส์ ฯลฯ  ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

          วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงเห็นความจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัญหาการออกกลางคันสร้างภูมิคุ้มกันตามรอยพ่อขึ้นในวันที่ 31  สิงหาคม  2558  โดย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะกรรมการดำเนินงานโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  พระอาจารย์มหาสุภาพ พุทฺธวิริโย  เจ้าคณะตำบลจุมจัง ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จ.กาฬสินธุ์ วัดป่านาคำ หมู่ 6 บ้านโคกกลาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เจ้าของแนวคิดหลุมพอเพียง มาใช้ในการทำการเกษตรแบบพอเพียงจนประสบผลสำเร็จอย่างงาม ได้บรรยายธรรมะ เรื่องโทษของยาเสพติด  การรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ชมหลุมพอเพียง ที่ประกอบด้วยพืช 4 ชนิดมาผสมผสานกัน มีกล้วยซึ่งเป็นไม้พี่เลี้ยง มีพืชอ่อนแอหรือที่สอนชาวบ้านว่าพืชปัญญาอ่อนเช่น พริก มะเขือ ผักต่างๆ มีพืชฉลาดก็คือพืชที่เข้มแข็ง เช่น มะละกอ ผักพื้นเมืองต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งนำมาใช้ในการทำการเกษตรแบบพอเพียง 1 ไร่ไม่ยากไม่จน ประสบผลสำเร็จอย่างงามขณะนี้ได้ขยายผลไปยังชุมชนและสถานศึกษารวมกว่า 4,000 รายแล้ว

11944998 124275814588302 403867356 n

10822274 124275851254965 370719648 n

11938976 124275441255006 1689733975 n

11944665 124275494588334 1001106521 n

11923012 124274747921742 1725454850 n

ตระกูล  ภูพวงเพชร ข่าว

Tags: โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัญหาการออกกลางคัน

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี