วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จับมือ 12 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวะและมัธยม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

kpc 31082558-1เช้าวันนี้ (31 ส.ค. 58) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดโครงการบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ หลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิภาคี) ระหว่างโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการถาวร ชุปวา ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

          นายสมพงษ์  แสนบุตร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและตัวแทนจากโรงเรียน ทั้ง 12 แห่ง  โดยได้ชมวิดีทัศน์แนะแนวการเรียนสายอาชีพความยาว 10 นาที หลังจากนั้น ได้อธิบายถึงความเป็นมาของโครงการฯ ว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตะหนักถึงความจำเป็น และเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมและพัฒนากำลังคนของประเทศ  เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ส่งเสริมและขยายโอกาสในการจัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลาย  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  รวมทั้งด้านการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามแผนพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแผนพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสมอมา  โดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการสนองแนวนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด

          สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการกับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จำนวน 12 โรงเรียน  ประกอบด้วย 1. โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา  2. โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร        3. โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 4. โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 5. โรงเรียนามลวิทยาคาร 6. โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 7. โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  8. โรงเรียนลำปาววิทยาคม 9. โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร  10. โรงเรียนกมลาไสย 11. โรงเรียนดอนจานวิทยาคม และ 12. โรงเรียนหนองสอพิทยาคม  โดยให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิภาคี) เพื่อผลิต พัฒนาและเตรียมความพร้อมของผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และเป็นแรงงานในการพัฒนาชาติต่อไป

kpc 31082558-21

kpc 31082558-20

kpc 31082558-19

kpc 31082558-18

kpc 31082558-17

kpc 31082558-16

kpc 31082558-15

kpc 31082558-14

kpc 31082558-13

kpc 31082558-12

kpc 31082558-11

kpc 31082558-10

kpc 31082558-9

kpc 31082558-8

kpc 31082558-7

kpc 31082558-6

kpc 31082558-5

kpc 31082558-4

kpc 31082558-3

kpc 31082558-2

คลิปข่าวลงนามความร่วมมือ

 

ตระกูล  ภูพวงเพชร ข่าว/ภาพ

Tags: โครงการบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ หลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิภาคี) โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี