วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ รับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

kpcnews04

เช้าวันนี้ (26 ส.ค. 58) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เดินทางเข้าประเมินคุณภาพฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยมีนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ

 

นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ซึ่งประกอบด้วย นายบุญช่วย กั้วศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง เป็นประธานกรรมการ นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง เป็นกรรมการ และ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยได้ชมวิดีทัศน์และนำวิทยาลัยฯ หลังจากนั้นคณะกรรมการประเมินฯ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน แล้วได้ประเมินคุณภาพภายใน ศึกษาหลักฐานเพื่อยืนยันสภาพจริงของการดำเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งประกอบด้วย 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้ โดยเพื่อให้สถานศึกษาต้องยึดหลัก การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนและกำกับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่นและเทคโนโลยี

kpcnews06

 

kpcnews05

kpcnews02

kpcnews03

kpcnews01

โดยการประเมินครั้งนี้จะใช้เวลา 2 วัน คือในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2558 ซึ่งในวันสุดท้ายของการประเมิน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จะประชุมสรุปผลการประเมิน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผล แจ้งให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบผลต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร ข่าว/ภาพ 

Tags: การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2557 การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี