วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำนักศึกษาปฏิบัติธรรมตามโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” ณ วัดป่าพุทธมงคล

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ksnews01เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 58 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อปลุกจิตสำนึกของนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐาน 12 ประการ โดยมีนักศึกษาและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 335 คน

นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยี สื่อต่างๆ มีบทบาทในการกำหนดพฤติกรรมของเยาวชน มีเยาวชนบางส่วนรับข้อมูลจากสื่อสารที่ไม่เหมาะสมรวมถึงสภาพแวดล้อมทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติตัวผิดหลักทางพุทธศาสนา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จึงจัดโครงการปฏิบัติธรรม “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” เพื่อพัฒนาด้านจิตใจปลุกจิตสำนึกของเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐาน 12 ประการ นักเรียน นักศึกษายึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาพุทธ ฝึกพัฒนาจิตสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฝึกสวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกลม นำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นคนดี คนเก่งและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข จึงได้นำนักเรียนระดับ ปวช.1 ทุกแผนกวิชา จำนวน 207 คน, นักศึกษาระดับ ปวส.1 ทุกแผนกวิชา จำนวน 110 คน, ครูที่ปรึกษา จำนวน 18 คน รวมทั้งหมด 335 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2558 ณ วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งใช้เงินงบอุดหนุน (โครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี) จำนวน 45,000 บาท และได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 40,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,000 บาท ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ นักเรียน นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและสังคมได้ต่อไป

ksnews13

ksnews11

ksnews03

ksnews04

ksnews05

ksnews06

ksnews07

ksnews08

ksnews09

ksnews10

 

ksnews12

ksnews02

ตระกูล ภูพวงเพชร ข่าว/ภาพ

Tags: หนึ่งใจ ให้ธรรมะ วัดป่าพุทธมงคล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติธรรม

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี