สารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษา “เปิดบุญ เปิดบ้าน คืนสู่เหย้า” ครบรอบ 33 ปี

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

kalasinnews10032558เมื่อวานนี้ (10 มีนาคม 2558) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยมียอดเงินทำบุญในครั้งนี้จำนวน  .. 192,962... บาท

          โดยมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม ซึ่งเป็นวันรวมบุญ  มีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันนำใบตอง กล้วย ข้าวสาร ช่วยกันห่อข้าวต้ม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จัก นำไปใช้สืบสานในรุ่นต่อไป  ถือเป็นจารีตประเพณีตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายาย ที่ได้ใช้ช่วงเวลาของงานบุญต่างๆ มาทำกิจกรรมร่วมกัน ให้เกิดความรักสามัคคีที่ดีต่อกัน ควรยิ่งที่คนรุ่นใหม่จะคงรักษาไว้ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยไปตลอดกาล

          ส่วนกิจกรรมในวันที่ 10 มีนาคม ถือเป็นวันถอดถวายกองผ้าป่าฯ  ในช่วงเช้ามีกิจกรรม 108 อาชีพ ที่ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเครือข่าย มาจัดกิจกรรมสอนอาชีพระยะสั้น ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ และมีโรงทาน จากภาคีเครือข่ายมาตั้งบริการอาหาร เครื่องดื่ม ฟรีตลอดงานด้วย

          ช่วงบ่ายคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ คณะศิษย์เก่า และผู้เข้าร่วมงาน  ก็ได้ร่วมกันแห่กองผ้าป่าสามัคคี จากหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ไปยังหอประชุมฯ เพื่อตั้งถวายแก่คณะสงฆ์  โดยมี  หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร พระราชศีลโสภิต ดร.  เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล  เป็นพระธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์  รับผ้าป่าสามัคคีและได้มอบคืนให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป โดยยอดเงินผ้าป่าครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น  ... 192.962... บาท

ตระกูล  ภูพวงเพชร ข่าว/ภาพ

ทีมข่าว๗ดาวชาวกาฬสินธุ์

www.kalasinnews.com

Tags: ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี