วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG 9261เมื่อช่วงสายของวันที่ 9 มีนาคม 2558  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมใจ เชาว์พานิช ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีฯ

นายสมพงษ์  แสนบุตร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  กล่าวรายงานให้ประธานในพิธีทราบว่า  ปีการศึกษา  2557  นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  มีผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม    จำนวน  .....  คน  ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.)  จำนวน   .....  คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จำนวน  .....  คน  และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง (ระยะสั้น) แผนกวิชาเสริมสวย-ตัดผม แผนกวิชานวดแผนไทย

          โดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  มีความภูมิใจและชื่นชมยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร  ครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง         

2.  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  เกิดความรัก  ความภาคภูมิใจในครูอาจารย์  และสถานศึกษา         

3.  เพื่อเป็นการกระตุ้น  ให้ผู้กำลังศึกษา  เกิดความมานะพยายาม  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน         

4.  เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ         

5.  เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  และภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน         

6.  เพื่อกระชับความสำพันธ์ระหว่างครู – อาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ปกครอง         

7.  เพื่อจัดระเบียบการรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นมาตรฐาน 

ตระกูล  ภูพวงเพชร  ทีมข่าว ๗ ดาวชาวกาฬสินธุ์ ข่าว/ภาพ
www.kalasinnews.com

Tags: มอบในประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี