วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์และภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ลงนามความร่วมมือการเผยแพร่ข่าวสาร

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG 4460วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์และภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไปสู่ประชาชน

วันนี้ 16 ธันวาคม 2557 นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (สถานีวิทยุฯ FM 107MHz.) นายประเสริฐสิทธิ์ นทีนาม นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรเดช เคราะห์ดี นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพรสวัสดิ์ สวัสดิพานิช ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีเคเบิ้ลทีวี และนายจักรินทร์ ทุติยภาค ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ค 105 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนกิจการหอกระจายข่าวชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไปสู่ประชาชน

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์กับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนกิจการหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเครือข่ายประชาสัมพันธ์จะได้ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไปสู่ประชาชนชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และประชาชนทั่วไปให้รับรู้ข่าวสารของ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ถูกต้องครบถ้วน

IMG 4430

IMG 4436

IMG 4483

IMG 4457

IMG 4455

............................... ตระกูล ภูพวงเพชร ข่าว / ภาพ

Tags: วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ลงนามความร่วมมือ การเผยแพร่ข่าวสาร สถานีวิทยุฯ FM 107MHz.

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี