วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

10577056 618352574951521 4538521566565018696 nวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประเภทสถานศึกษา ประจำปี 2557 ในโครงการเสริมแรงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายนราทิพย์  เหล่าเขตกิจ  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้ารับมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากนายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ (28 สิงหาคม 2557)

 

Tags: รางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี