อบจ.กาฬสินธุ์ บริจาครถยนต์ให้วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จำนวน 2 คัน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG 5613วันที่ 18 สิงหาคม 2557 นายจงกลรัตน์  ดอนโอฬาร  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำพิธีบริจาครถยนต์จำนวน  2  คัน ให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาการขับรถยนต์ และใช้เป็นวัสดุฝึกในการเรียนการสอนช่างยนต์  โดยมีนายสมพงษ์  แสนบุตร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำคณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับมอบ ณ สำนักงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

          นายสมพงษ์  แสนบุตร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ได้เปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างยนต์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง รายวิชาการขับรถยนต์ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ามาเรียนจำนวนมาก  แต่วิทยาลัยฯ  ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก  จึงได้ทำหนังสือขอรับการบริจาคไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่มีรถยนต์เก่า ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว  ประจวบกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  มีรถยนต์ที่ได้ทำการแจ้งจอดไว้ ไม่ได้นำมาใช้งานจำนวนดังกล่าว  จึงได้บริจาคให้วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำไปใช้ในการเรียนการสอน และผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ยังฝากประชาสัมพันธ์  ว่าหากมีหน่วยงานใด ที่มีรถยนต์  รถจักรยานยนต์  หรือวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์  ที่ไม่ได้ใช้แล้ว  สามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  โทร. 043-812101-2

ตระกูล  ภูพวงเพชร  ข่าว/ภาพ

Tags: บริจาครถยนต์

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี