การเลือกตั้งนายกองค์การฯ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

news15112564-rtnyol-6
เช้าวันนี้ (15 พ.ย. 64) ที่หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2564 “เลือกตั้งออนไลน์” ซึ่งมีผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จำนวน 8 คน โดยมีนางสุภัทรา พานิชเทพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานอำนวยการจัดการเลือกตั้งฯ ในครั้งนี้

news15112564-rtnyol-5

การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ใช้การเลือกตั้งในระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งนายกฯ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นายเฉลิมศิลป์ ทองม้วน ประธานชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เบอร์ 1 , น.ส.น้ำผึ้ง ภูดอนม่วง ประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี เบอร์ 2 , น.ส.พิปิญา รัศมี ประธานชมรมวิชาชีพการโรงแรม เบอร์ 3 , นายทัศนัย ภูแสนศรี ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ เบอร์ 4 , นายสืบพงษ์ ภูชื่นชม ประธานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ เบอร์ 5 , นายนนทกร ชัยศรี ประธานชมรมวิชาชีพไฟฟ้ากำลัง เบอร์ 6 , น.ส.สุภาพร ภูจักรหิน ประธานชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะและช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เบอร์ 7 และ นายเฉลิมยศ ทองม้วน ประธานชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน เบอร์ 8 โดยใช้การลงคะแนนผ่าน google form เปิดรับลงคะแนนเวลา 09.00 น. เปิดลงคะแนนเวลา 12.00 น. ซึ่งจะมีการประกาศผลผู้ชนะการเลือกตั้งนายก.อวท.วช.กาฬสินธุ์ ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ www.kpc.ac.th ต่อไป

news15112564-rtnyol-4

news15112564-rtnyol-3

news15112564-rtnyol-2

news15112564-rtnyol-1

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
งานประชาสัมพันธ์

Tags: การเลือกตั้ง ประชาธิปไตย นายกองค์การ

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี