วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ MOU พัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

news17082564-kpcmou-5
วันนี้ (17 ส.ค. 2564) เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 5 แห่งประกอบด้วย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางกาฬสินธุ์, โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์, โรงเรียนปอแดงวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ที่เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้

news17082564-kpcmou-2

ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด มีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่อง เชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดพิธี MOU ในวันนี้ขึ้น

news17082564-kpcmou-3

news17082564-kpcmou-1

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
งานประชาสัมพันธ์

Tags: วิชาการ หลักสูตร โครงการบันทึกความร่วมมือ (MOU)

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี