ผอ.สอ.ฉ.3 ออกติดตามความพร้อมสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

news-kpc-02072563-1
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น. นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยมีนายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ

news-kpc-02072563-2

โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (สอ.ฉ.3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2563 มีกำหนดการออกติดตามฯ ในระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 9 ก.ค. 2563 ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 สถานศึกษา มีกำหนดการดังนี้

วันที่ 30 มิถุนายน 2563
-วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
-วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
-วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
-วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
-วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
-วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
-วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
-วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
-วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
-วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
-วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
-วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
-วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
-วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
-วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
-วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
-วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

news-kpc-02072563-3

news-kpc-02072563-4

news-kpc-02072563-5

news-kpc-02072563-5

news-kpc-02072563-5

news-kpc-02072563-5

งานประชาสัมพันธ์ /รายงาน

Tags: จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ COVID-19 โคโรนา 2019

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี