สมัครด่วน! เปิดมิติใหม่การศึกษาไทย กองทุน กสศ. ให้ทุนเรียนฟรี 50 ทุน มีเงินใช้ระหว่างเรียนกว่า 2 แสนบาทต่อคน แห่งเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

news28012563-kpckss-2
ข่าวดีของนักเรียนที่เรียนดีแต่ยังขาดแคลนทุนการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรทุนจากกองทุน กสศ. รุ่นที่ 2 จำนวน 50 ทุน เพื่อจัดสรรให้นักเรียนที่กำลังจะจบ ระดับ ปวช.3 หรือ ม.6 ในปีนี้ที่ยากจนหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา (ทั่วประเทศไทย) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. จำนวน 5 สาขา ได้สมัครเรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยระหว่างเรียนจะได้รับเงินค่าครองชีพรายเดือน ๆ ละ 7,500 บาท ตลอดจนจบการศึกษา

นายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้รับกองทุน กสศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) มาจำนวน 50 ทุน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับมาจำนวน 5 สาขาวิชา เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ยังขาดแคลน มีความยากจน โดยประเด็นหลักๆ ที่นักเรียนจะเข้าข่ายได้รับทุนนี้คือ ต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน มีรายได้ไม่เกิน 3 พันบาทต่อเดือน และต้องเป็นผู้ที่มีความขาดแคลน เช่น กำพร้า บิดาหรือมารดาแยกทางกัน และยังมีเกณฑ์ต่าง ๆ อีกหลายอย่าง เช่น ความพร้อมของผู้เรียน ความมุ่งมั่นของผู้เรียน สุขภาพร่างกายของผู้เรียนด้วย

ด้าน ดร.ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า กระบวนการของการคัดกรองของระบบกองทุน กสศ. นี้ มีระบบคัดกรองค่อนข้างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นหลังจากผู้เรียนที่สนใจส่งใบสมัครมา ทางวิทยาลัยก็จะแต่งตั้งกรรมการ ประกอบไปด้วยเบญจภาคี ทั้งภาคส่วนราชการ ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนครู มาร่วมในการพิจารณาคัดเลือก หลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะออกเยี่ยมบ้าน และใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อคัดกรองข้อมูลของเด็ก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพื่อส่งไปยังส่วนกลางต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจให้รีบมาสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ www.kpc.ac.th 

สำหรับทุนจากกองทุน กสศ.รุ่นที่ 2 จำนวน 50 ทุน เพื่อจัดสรรให้นักเรียนที่กำลังจะจบ ปวช.3 หรือ ม.6 ในปีนี้ที่ยากจนหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา (ทั่วประเทศไทย) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย
1) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
2) สาขาวิชาเครื่องมือกล
3) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
4) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
5) สาขาการบัญชี

โดยนักเรียนทุนจะได้รับสิทธิ ดังนี้
1) จ่ายค่าเทอมให้จนจบการศึกษา
2) จ่ายค่าครองชีพรายเดือน ๆ ละ 7,500 บาท (7,500 บาท x24=180,000 บาท)
3) มีระบบการดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการจนจบการศึกษา
4) มีระบบการสนับสนุนการมีงานทำ
5) มีเครือข่ายสนับสนุนการศึกษาต่อจนจบปริญญาเอก

โดยมีระยะเวลา ดังนี้
1) เปิดรับสมัครทุนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563
2) คณะกรรมการจะทำการเยี่ยมบ้าน และคัดกรองความยากจน ตามเกณฑ์ กสศ. ทันทีหลังรับสมัคร จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2563
3) สถานศึกษาส่งข้อมูลให้ กสศ.วันที่ 7-23 มีนาคม 2563
4) ประกาศผลครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังข้อทักท้วง (3 วัน) 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2563
5) สถานศึกษาส่งบัญชียืนยันผู้รับทุน 7 เมษายน 2563
6) กสศ.สรุปและแจ้งผลผู้รับทุน 9 เมษายน 2563
7) นักเรียนทุนฯ ได้รับเงินค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ แรก 7,500 บาท ภายในเดือน พฤษภาคม 2563

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ผอ.วาทิช ผ่านสำแดง 062-1989545, ดร.ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ 086-1337466, ครูนันทนา ภูขมัง 081-8738672, ครูชาญชัย ศรีวิสัย 086-2282295, ครูพิชัย จันทะสอน 086-8505736, ครูพัทย์ปกรณ์ ธนัทศิรวณิชย์ 086-8294188

news28012563-kpckss-1

หมายเหตุ
1) เงื่อนไขเวลานี้กำหนดโดยกองทุน กสศ. ซึ่งต้องดำเนินการจัดการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ไม่สามารถเลื่อนเวลาได้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ถือว่า "สละสิทธิ์"
2) ได้แนบแบบสมัครทุน และตัวอย่างการเขียนใบสมัครทุนมาด้วย ท่านสามารถโหลดใบสมัครแล้วเขียนสมัครพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วนำส่งที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563
3) ขอบคุณทุกท่านที่สนใจและมีส่วนร่วมในการต่อฝัน ให้โอกาสกับเด็ก

...สร้างคน.....สร้างโอกาส....สร้างงาน...

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการขอรับทุน กสศ.


"ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองทุน กสศ. วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์"

Tags: แนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กสศ.

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี