วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

news31102561-kpc-1
วันนี้ (31 ต.ค. 2561) คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

นางสาวภณิดา อัมพะวา นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์กล่าวว่า การจัดการประชุมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพแก่สมาชิก เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ และส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกสมาชิกที่มีความสามารถในด้านวิชาชีพเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการและสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เป็นอย่างดี

คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย สมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จำนวน 85 คน , ครูที่ปรึกษา จำนวน 18 คน , รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 คน , คณะกรรมการควบคุมและดำเนินงาน จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 890 คน เริ่มด้วยกิจกรรม การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 การประกวดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของชมรมวิชาชีพตัวถังและสีรถยนต์ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า ชมรมวิชาชีพการบัญชี ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมรมวิชาชีพสามัญสัมพันธ์ ชมรมวิชาชีพการโรงแรม การประกวดรองเพลงไทยลูกทุ่งชาย-หญิง การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริงชาย-หญิง) การประกวดร้องเพลงสากล (ชาย-หญิง) และการประกวดแผนธุรกิจ เพื่อคัดเลือกสมาชิกที่มีความสามารถในด้านวิชาชีพเข้าร่วมการแข่งขันฯ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป

news31102561-kpc-13

news31102561-kpc-10

news31102561-kpc-12

news31102561-kpc-11

news31102561-kpc-2

news31102561-kpc-4

news31102561-kpc-5

news31102561-kpc-6

news31102561-kpc-7

news31102561-kpc-8

news31102561-kpc-14

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
งานประชาสัมพันธ์

Tags: วิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี