5 สถาบันชั้นนำอาชีวะ จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน (ขอนแก่น) ร่วมผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

S  25485350วันนี้ (13 ต.ค. 59) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ร่วมกับ 5 สถานบันการศึกษาชั้นนำด้านอาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ และวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ จึงได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือการผลิตกำลังคนฯ ขึ้นในวันนี้ โดยมีสาระสำคัญ เพื่อพัฒนาสมรรถนะภาพทางด้านวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของทั้ง 6 สถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมแก่สถานการณ์ เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้คำปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาโครงการ เป็นต้น

ซึ่งตามข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามของทั้ง 6 สถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาร่วมลงนามในความร่วมมือ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานการลงนาม , นายเกษม คำมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม , นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี , นายธัช แสงใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ , ว่าที่ร้อยตรี จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ , นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และนายปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในครั้งนี้

S  25485362

S  25485328

S  25485338

S  25485327

S  25485324

S  25485316


ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
งานประชาสัมพันธ์

Tags: ลงนามความร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี