16 สถานศึกษาสังกัดอาชีวะจับมือเอกชน มุ่งผลิตกำลังคนด้านตัวถังและสีรถยนต์ป้อนตลาดแรงงงาน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

news27092559-1

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จำนวน 16 สถานศึกษา กับสมาคมอู่กลางประกันภัย และสมาคมสหมิตรซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีพตัวถังและสีรถยนต์ (Body & Paint) ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ โดยมีนางสาวธัญยกันต์ ศรีอังกูรธนรัฐ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพตัวถังและสี ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้

 

โครงการค้นหารูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน และกำหนดแนวทางพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body & Paint) ประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นการเปิดเวทีประชุมระหว่างภาครัฐ ที่มีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 16 สถานศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ , วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา , วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี , วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ , วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม , วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด , วิทยาลัยเทคนิคเขาวง , วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ , วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม , วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร , วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง , วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี , วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง , วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร , วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย และวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร่วมกับภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาคมอู่กลางการประกันภัย , สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันผลิตกำลังคนด้านตัวถังและสีป้อนตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนกว่าสามหมื่นอัตรา โดยถือเป็นแรงงานฝีมือ ที่เมื่อนักศึกษาที่จบหลักสูตรออกไปแล้วจะมีการรับประกันว่าจบแล้วมีงานทำ 100% และยังมีรายได้ดีกว่าการเรียนหลักสูตรสายสามัญ เพราะในระหว่างเรียน ก็จะมีรายได้ควบคู่ไปด้วย โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่เป็นความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรตัวถังและสี ที่เน้นเพิ่มปริมาณผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนไปพร้อมกันอีกด้วย

 

news27092559-6

news27092559-5

news27092559-4

news27092559-3

news27092559-2

 

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
งานประชาสัมพันธ์

Tags: วิชาการ

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี