สารพัดช่างกาฬสินธุ์รับโล่ 100 คะแนนเต็ม 2 ปีซ้อน ในการประเมินสถานศึกษาจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG 2239วันนี้ (22 สิงหาคม 2559) นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาและเป็นการส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลของสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง จำนวนทั้งสิ้น 210 คน

 

ในการประชุมดังกล่าว ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลสำหรับสถานศึกษาที่มีผลประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ในระดับดีมาก (Star) และมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 35 แห่ง จากสถานศึกษาอาชีวะทั่วประเทศทั้งหมด 427 สถานศึกษา ซึ่ง วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็น 1 ใน 35 สถานศึกษา ที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้เดินทางเข้ารับมอบโล่รางวัลจากรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นสถานศึกษาที่ได้รับผลการประเมินฯ ระดับดีมากที่ได้รับโล่คะแนน 100 คะแนนเต็ม 2 ปีติดต่อกันด้วย 

IMG 2271

 

ตระกูล  ภูพวงเพชร /รายงาน
งานประชาสัมพันธ์

Tags: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ V-COP

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี