วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จับมือเอกชนพัฒนาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์เข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ksnews22062559

วันนี้ (22 มิ.ย. 59) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กับ บริษัท ร่วมเจริญบอดี้เวิร์ค 2004 จำกัด เพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ พัฒนาช่างระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานสากล รองรับการขยายงานต่อไป

โดยมีนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และนายเล็ก เป้ตระกูล ประธานบริษัท ร่วมเจริญบอดี้เวิร์ค 2004 จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและมีสมรรถนะวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน และฝึกทักษะด้านเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ เทคนิคและเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์สมัยใหม่ และยังเป็นการประสานงานความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วย

 

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
งานประชาสัมพันธ์
www.kpc.ac.th

Tags: วิชาการ เทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ บริษัท ร่วมเจริญบอดี้เวิร์ค 2004 จำกัด ช่างอุตสาหกรรม

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี