วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำทีมช่างออกให้บริการประชาชนที่ อ.ดอนจาน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

kpc16122558-3เช้าวันนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำครูช่างและนักศึกษาช่าง ออกให้บริการประชาชน บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม โดยได้รับเกียรติจาก นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอดอนจาน มาเป็นประธานในพิธีเปิด

นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เป็นศูนย์ให้บริการด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Work integrated Learning : WIL) การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเกิดผลดี ในด้านภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยในแง่ของประชาชนได้รับการดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย โดยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน

โดยประชาชนที่จะนำอุปกรณ์เครื่องใช้มาซ่อม ให้นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนและแจ้งอาการชำรุดของอุปกรณ์ หลังจากนั้น ทีมครูช่างก็จะได้นำนักศึกษาช่างซ่อมแซมให้ โดยไม่คิดค่าแรงในการซ่อม แต่หากมีการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรืออะไหล่ก็จะแจ้งเจ้าของอุปกรณ์ก่อนว่าจะเปลี่ยนหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนก็จะมีช่างไปซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนให้ โดยได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด และหากเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมาจุดรับซ่อมได้ ก็จะมีทีมช่างไปซ่อมถึงที่บ้านได้ทันที

ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการฯ มีพื้นที่ออกให้บริการ 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ , อำเภอฆ้องชัย , อำเภอกมลาไสย , อำเภอร่องคำ และอำเภอดอนจาน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ นำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ชำรุด นำมาลงทะเบียนเพื่อรับบริการซ่อมฟรี ในวันและเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.043-812101-2 หรือที่เว็บไซต์ www.kpc.ac.th

kpc16122558-6

kpc16122558-7

kpc16122558-1

kpc16122558-2

kpc16122558-4

kpc16122558-5

 

ตระกูล ภูพวงเพชร ข่าว/ภาพ

Tags: อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อำเภอดอนจาน

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี