วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เปิดโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลที่อำเภอฆ้องชัย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

kpcnews17112558-2วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลาประมาณ 11.00 น. ณ บริเวณวัดสว่าง รัตนาราม หมู่ที่ 2 ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  นายชอบ จันทร์ฉาย นายอำเภอฆ้องชัย ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล โดยมีนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวตำบลโนนศิลาเลิงให้การต้อนรับ

โดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  ได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ    เป็นศูนย์ให้บริการด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร  ยานพาหนะ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ในครัวเรือน  เสริมสร้างให้นักเรียน  นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง  พัฒนาให้นักเรียน  นักศึกษามีจิตอาสา  มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  (Work  integrated Learning : WIL)  การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเกิดผลดี  ในด้านภาพลักษณ์  และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน  โดยในแง่ของประชาชนได้รับการดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช้  ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  เพื่อลดรายจ่าย  โดยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ในครัวเรือน ซึ่งมีกำหนดให้บริการระหว่างวันที่ 14 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2558

จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ นำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ชำรุด นำมาลงทะเบียนเพื่อรับบริการซ่อมฟรี ในวันและเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.043-812101-2 หรือที่เว็บไซต์ www.kpc.ac.th

kpcnews17112558-1

215964

215968

215967

215974

คลิปข่าวชมได้ที่นี่

 

ตระกูล  ภูพวงเพชร ข่าว/ภาพ

 

Tags: โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี