แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ Trakol Phupuangpet 1317
ธ.ออมสิน สาขาเทสโก้โลตัสกาฬสินธุ์ เข้าประชาสัมพันธ์บริการ ออมสิน Internet Banking Trakol Phupuangpet 4843
ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Trakol Phupuangpet 1111
วิทยาลัยฯ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางให้กับประชาชนผู้ว่างงาน Trakol Phupuangpet 1469
วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก Trakol Phupuangpet 1766
อบจ.กาฬสินธุ์ บริจาครถยนต์ให้วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จำนวน 2 คัน Trakol Phupuangpet 1784
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2557 Trakol Phupuangpet 1800
ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่ประจำปี พ.ศ.2557 Trakol Phupuangpet 2735
เปิดรับอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบและต่อใบอนุญาตขับรถ Trakol Phupuangpet 5925
โครงการ Fix it Center ที่ อบต.บึงวิชัย Trakol Phupuangpet 1924

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์,

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี