แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาของเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ Trakol Phupuangpet 1810
ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย Trakol Phupuangpet 1414
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 Trakol Phupuangpet 1569
มอบวุฒิบัตรโครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม Trakol Phupuangpet 1749
วิทยาลัยฯ ได้รับโล่สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) ในระดับดีมาก มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน Trakol Phupuangpet 1158
เชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาในเทศกาลสงกรานต์ 2558 Trakol Phupuangpet 1211
สารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษา “เปิดบุญ เปิดบ้าน คืนสู่เหย้า” ครบรอบ 33 ปี Trakol Phupuangpet 1456
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 Trakol Phupuangpet 1263
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตไทยและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตัวตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 Trakol Phupuangpet 655
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Trakol Phupuangpet 1515

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์,

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี