แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 Trakol Phupuangpet 1172
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เปิดโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลที่อำเภอฆ้องชัย Trakol Phupuangpet 1174
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 และ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองรายบุคคลและสาขาวิชา Trakol Phupuangpet 1357
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัญหาการออกกลางคันสร้างภูมิคุ้มกันตามรอยพ่อ ณ วัดป่านาคำ อ.กุฉินารายณ์ Trakol Phupuangpet 1741
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จับมือ 12 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวะและมัธยม Trakol Phupuangpet 1443
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ รับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 Trakol Phupuangpet 1429
อบรมนายหมู่-รองนายหมู่ และพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ Trakol Phupuangpet 2032
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2558 Trakol Phupuangpet 1891
แนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพกับผู้บริหารและครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 Trakol Phupuangpet 1878
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำนักศึกษาปฏิบัติธรรมตามโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” ณ วัดป่าพุทธมงคล Trakol Phupuangpet 1427

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์,

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี