แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและเขียนแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 Trakol Phupuangpet 1259
สารพัดช่างกาฬสินธุ์รับโล่ 100 คะแนนเต็ม 2 ปีซ้อน ในการประเมินสถานศึกษาจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา Trakol Phupuangpet 856
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Trakol Phupuangpet 1570
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ประเภทฟุตซอลหญิง Trakol Phupuangpet 1099
รณรงค์ให้ไปร่วมออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติม Trakol Phupuangpet 1001
กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 Trakol Phupuangpet 889
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร Trakol Phupuangpet 846
งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช Trakol Phupuangpet 820
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Trakol Phupuangpet 5267
กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2559 Trakol Phupuangpet 1273

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์,

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี