รับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ภาคในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Posted in ประกาศรับสมัครเรียน

vichachevkpc65
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรอาชีพยอดนิยมขับรถยนต์/ตัดผมชาย/เสริมสวย/ดนตรี/นวดแผนไทย เริ่มต้นชั่วโมงละ 1 บาทเท่านั้น สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (เดิม วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์) เปิดรับสมัครรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง (ระยะสั้น) ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. – 10 ต.ค. 2565

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เริ่มเรียนวันที่ 17 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565

คุณสมบัติผู้เรียนเพียงแค่อ่านออกเขียนได้ และมีสัญชาติไทย ใช้หลักฐานประกอบการสมัคร รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สมัครเรียนได้ที่ งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทร. 043 812101 , 043 812102 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kpc.ac.th

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
งานประชาสัมพันธ์

Tags: วิชาการ วิชาชีพเฉพาะทาง

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี