แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 (โควตา) Trakol Phupuangpet 2500
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ภาคในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Trakol Phupuangpet 3476
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปกติ Trakol Phupuangpet 1805
 รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง (ระยะสั้น) ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558 Trakol Phupuangpet 3005
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) Trakol Phupuangpet 1532
เปิดรับอบรมภาคทฤษฎี ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ Trakol Phupuangpet 4675
รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง (ระยะสั้น) ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 Trakol Phupuangpet 4472
รับสมัครเรียนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557 Trakol Phupuangpet 13065

Tags: ประกาศรับสมัครเรียน สมัครเรียน หลักสูตร ปวช. หลักสูตร ปวส. หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง หลักสูตร ทวิภาคี เรียนอาชีวะ

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี