สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

Posted in ข้อมูลวิทยาลัย

banner samakhom

- ข้อมูล หมายเหตุ
   - หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  * ไฟล์ .pdf 
   - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม (ส.ค.4)   
   - ประกาศนายทะเบียนสมาคมฯ   
   - ข้อบังคับสมาคมฯ  
   - ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ (ยื่นสมัครออนไลน์)  

 

 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
  001-สมพงษ2 นายสมพงษ์  แสนบุตร
นายกสมาคม 
  001-สมฤทธ นายสัมฤทธิ์  ดุลยะลา
อุปนายก คนที่ 1 
  001-บณฑตย นายบัณฑิตย์  ปิตานุวัฒน์
อุปนายก คนที่ 2 
  001-ฤทธเดช นายฤทธิเดช  ทองวรรณ์
กรรมการ
  002-ชนาภา นางชนาภา  ภูนาแร่
เหรัญญิก
  001-ชยพฒนพงษ นายชัยพัฒนพงษ์  ภูสัตย์คำ
ปฏิคม
  002-เกศกนก นางเกศกนก  หนูนาค
นายทะเบียน
  001-สรสห นายสุรสีห์  ศรีชะตา
ประชาสัมพันธ์
  001-ปกรณ นายปกรณ์  ฉายถวิล
เลขานุการ

Tags: สมาคมผู้ปกครอง สมาคม PTA.KPC.

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี