ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

Posted in ข้อมูลวิทยาลัย

banner kpcbigdata2018

 ลำดับ  รายการข้อมูล  ไฟล์  หมายเหตุ
 1.  ข้อมูลผู้บริหาร pdf icon2018-11  (ปรับปรุงล่าสุด 29/11/2561)
 2.  จำนวนอัตรากำลัง  pdf icon2018-11  (ปรับปรุงล่าสุด 29/11/2561)
 3.  สาขาวิชาที่เปิดสอน  pdf icon2018-11  (ปรับปรุงล่าสุด 29/11/2561)
 4.  จำนวนนักเรียน นักศึกษา pdf icon2018-11  (ปรับปรุงล่าสุด 29/11/2561)
 5.  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา pdf icon2018-11  (ปรับปรุงล่าสุด 29/11/2561)

dothaiproduct1

qrcode-hrm-hrd

 

http://hrm-hrd.com/labor

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

Tags: วิชาการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี