ทำเนียบผู้บริหาร

Posted in ข้อมูลวิทยาลัย

รายนามผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

         

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ว/ด/ป ที่ดำรงตำแหน่ง

1

ว่าที่ร้อยตรียนต์      โชรัมย์

อาจารย์ใหญ่

4 พฤศจิกายน 2525

4 พฤศจิกายน 2525

2

นายมาโนชญ์    เนาวสินธ์

อาจารย์ใหญ่

4 พฤศจิกายน 2528

4 ตุลาคม 2529

3

ว่าที่ร้อยตรียนต์      โชรัมย์

อาจารย์ใหญ่

17 ตุลาคม 2529

1 มิถุนายน 2530

4

นายสืบพงษ์   รักษาทรัพย์

ผู้อำนวยการ

29 มิถุนายน  2530

1 ธันวาคม 2531

5

นายจำนงค์  ไชยยงยศ

ผู้อำนวยการ

29 ธันวาคม 2531

22  สิงหาคม 2533

6

นายสมใจ   เชาว์พานิช

ผู้อำนวยการ

22 สิงหาคม 2533

20 พฤศจิกายน 2540

7

นายสุพจน์   รักษาทรัพย์

ผู้อำนวยการ

19 พฤษภาคม 2540

24 เมษายน 2541

8

นายโสภณ   กันภัย

ผู้อำนวยการ

20 พฤษภาคม 2540

3 กุมภาพันธ์ 2543

9

นายเถลิงเกียรติ  โนนทนวงศ์

ผู้อำนวยการ

3 กุมภาพันธ์ 2543

18 มกราคม 2545

10

นายวีระพล  วรวิบูล

ผู้อำนวยการ

21 มกราคม 2545

2 ธันวาคม 2545

11

นายชาญยุทธ  โคตะนนท์

ผู้อำนวยการ

3 ธันวาคม 2545

3 กุมภาพันธ์ 2543

12

นายวิศวชาติ  สุวรรณราช

ผู้อำนวยการ

25 พฤศจิกายน 2547

30 กันยายน 2552

13

นายชัยศักดิ์  ไชยศรี

ผู้อำนวยการ

1 ธันวาคม 2552

16 กุมภาพันธุ์ 2554

14

นายสุคนธ์  นาเมืองรักษ์ 

ผู้อำนวยการ

17 กุมภาพันธุ์ 2554

11 พฤศจิกายน 2556 

15

นายสมพงษ์  แสนบุตร

ผู้อำนวยการ

11 พฤศจิกายน 2556 

30 กันยายน 2562

16

นายวาทิช ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการ

28 พฤศจิกายน 2562

30 กันยายน 2564


- ว่าง -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (ปัจจุบัน)

Tags: ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ,

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี