สื่อการเรียนรู้วัดละเอียด

Posted in ผลงานวิชาการ

สื่อการเรียนรู้ "วัดละเอียด"
โดย นายพิชัย  จันทะสอน  ครูชำนาญการ  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

pichai

  1. การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์  
16 RightArrow ระบบอังกฤษ
animated-images-pointer ค่าความละเอียด 1/128" (แบบที่1) (แบบที่2) (แบบที่3) (แบบที่4)
 ค่าความละเอียด 1/1000" (แบบที่1) (แบบที่2) (แบบที่3) (แบบที่4) (แบบที่5)
16 RightArrow ระบบเมตริก animated-images-pointerค่าความละเอียด 1/10 มม. (แบบที่1)
ค่าความละเอียด 1/20 มม. (แบบที่1) (แบบที่2) (แบบที่3)
animated-images-pointerค่าความละเอียด 1/50 มม. (แบบที่1) (แบบที่2)
ค่าความละเอียด 1/100 มม. (แบบที่1) (แบบที่2)
  2. การอ่านค่าไมโครมิเตอร์  
16 RightArrow ระบบอังกฤษ animated-images-pointerค่าความละเอียด 1/1000" (แบบที่1)
16 RightArrow ระบบเมตริก animated-images-pointerค่าความละเอียด 1/100 มม. (แบบที่1) (แบบที่2) (แบบที่3) (แบบที่4)
ค่าความละเอียด 1/1000 มม. (แบบที่1) (แบบที่2)
 3. การอ่านค่าใบวัดมุม  animated-images-pointer(แบบที่1)
(แบบที่2)
 4. การอ่านค่าบรรทัดวัดมุมสากล  animated-images-pointer(แบบที่1) (แบบที่2)
(แบบที่3) (แบบที่4)

 * ในการทดสอบให้ใช้เครื่องหมาย ( , ) แทนจุดทศนิยม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0885927516

ใช้โปรแกรม Adobe Flash Player ในการเปิดไฟล์ 138427122482965 (ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่)

Tags: สื่อการเรียนรู้วัดละเอียด

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี