เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด (รหัสวิชา 2204-2007)

Posted in ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด (รหัสวิชา 2204-2007)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

ketkanok 2017

เรียบเรียงโดย ครูเกศกนก  หนูนาค
วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

 

(ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ)

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม -> แบบตอบรับเอกสารประกอบการเรียนการสอน -> แบบประเมินเอกสารประกอบการเรียนการสอน

Tags: เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204-2007

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี