แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี

Posted in คู่มือการใช้งาน

archeewa

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดยกระบวนการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการผลิตและบริการของประเทศ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education Center : DVEC) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำ “แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี” ขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศต่อไป

RTEmagicC download.gif  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Tags: ระบบทวิภาคี แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี