Tags: คู่มือการใช้งาน manual

คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์วิทยาลัย

Posted in คู่มือการใช้งาน

manual kpc2014

คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (www.kpc.ac.th) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนรับผิดชอบข้อมูลของแต่ละฝ่าย/แผนก/งาน ได้เข้าจัดการข้อมูล เผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

คู่มือการใช้งาน STD2011

Posted in คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย

Posted in คู่มือการใช้งาน

KPC-Internet

แนะนำขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

การเข้าใช้งานครั้งแรก (สำคัญ)

1. ให้ทำการเข้าระบบ โดยใช้ "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" ตามตัวอย่าง ดังนี้
     - นักศึกษา ชื่อผู้ใช้ ให้ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก ตัวอย่าง 57xxxxxxxx  ส่วนรหัสผ่าน ให้ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตัวอย่าง 146xxxxxxxxxx (ไม่ต้องเว้นวรรค)
     - บุคลากรทางการศึกษา ชื่อผู้ใช้ ให้ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตัวอย่าง 146xxxxxxxxxx   ส่วนรหัสผ่าน ให้ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตัวอย่าง 146xxxxxxxxxx (ไม่ต้องเว้นวรรค)

2. เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกสำเร็จแล้ว ให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที ที่เว็บไซต์  http://radius.kpc.ac.th/repass/login.php หรือเข้าไปที่เมนู เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

3. สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเชื่อมต่อสัญญาณ KPCwi-fi ผ่านมือถือ หรือ สมาร์ทโฟนต่างๆ โดยไม่ต้อง Login ให้เสียเวลา สามารถกรอกข้อมูล Mac Address  ได้ที่นี่

พบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณตั้ม โทร. 0-4381-2101 ต่อ 128 มือถือ 08-2107-8177 หรือที่   Facebook

แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี

Posted in คู่มือการใช้งาน

archeewa

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดยกระบวนการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการผลิตและบริการของประเทศ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education Center : DVEC) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำ “แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี” ขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศต่อไป

RTEmagicC download.gif  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี