Trakol Phupuangpet

Trakol Phupuangpet

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ แจ้งกำหนดการประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ทำการเปิดทำการเรียนการสอน ของนักเรียน/นักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการ เปิด – ปิด การศึกษา นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2534 ว่าด้วยระเบียบการเปิด และปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2538 วิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้กำหนดการ เปิด และ ปิด การจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

>> คลิกตอบแบบสอบถามที่นี่ <<

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยการนำของนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำคณะนักศึกษาอ่านคำกลอน เพื่อแสดงการรำลึกถึง "วันสุนทรภู่" ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี และถ้าเอ่ยชื่อ "สุนทรภู่" เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง "พระอภัยมณี" จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ "มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์" หรือ "เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย" 

ด้วยงานทะเบียน จะดำเนินการถ่ายรูปนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.๑ และปวส.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทุกแผนกวิชา เพื่อจัดทำข้อมูลประวัตินักเรียนนักศึกษาในระบบ ศธ.๐๒ และจัดทำบัตรนักศึกษา
ดังนั้น งานทะเบียนจึงขอความอนุเคราะห์จากครูที่ปรึกษา ปวช.๑ ปวส.๑ ทุกแผนกวิชา นำนักเรียน นักศึกษาถ่ายรูป ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ตามปฏิทินที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู ให้มารายงานตัวในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัสสาขา 202 ช่างกลโรงงาน สถานที่สอบ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่น ๆ ฟรี ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 ณ ปั๊มน้ำมันปตท. (ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนประเสริฐบริการ) บ้านเปลือย อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (คลิกดูแผนที่ตั้งศูนย์ฯ ที่นี่)

งานบุคลากร ได้จัดทำแบบฟอร์มครู หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง (ระยะสั้น) ออกฝึกงานสถานประกอบการในช่วงปิดเทอม ประกอบด้วย บันทึกข้อความ บันทึกรายงานผลการพัฒนา หนังสือนำส่ง และหนังสือรับรองการฝึกงาน มาให้ครูที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการได้ดาวน์โหลด หากพบปัญหาในการใช้งาน สอบถามได้ที่งานบุคลากร

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตัวเองที่ "ระบบ RMS2007" โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาเข้าตรวจสอบ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่งานวัดผลและประเมินผล

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี