Trakol Phupuangpet

Trakol Phupuangpet

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬา "อาชีวศึกษากาฬสินธุ์เกมส์" เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยกีฬา 10 ประเภท ดังนี้

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน โดยให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 29 พ.ค. 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร.0-4381-2102 (ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร.0-4381-2102 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฯ ได้ที่ไฟล์แนบ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ที่ไฟล์แนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2102

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนปกติ สำหรับนักเรียน นักศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนกับครูที่ปรึกษา วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ แผนกวิชาที่สังกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน โทร.0-4381-2102

ขอเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ทุกท่าน เข้ารับการอบรมโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร โทร.043-812102 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร โทร.043-812102

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร.043-812102

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน-นักศึกษา แบบเข้มก่อนจบการศึกษา ในระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ. 2560 ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 6 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี