Trakol Phupuangpet

Trakol Phupuangpet

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศรายชื่อผู่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ และสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร. 043-812102 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ และสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร. 043-812102 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-812102 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-812102 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 3 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จำนวน 15 ทุน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 3 ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ทุน และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ทุน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ

ประกาศผลการประกวดชื่อและเครื่องหมายการค้า (LOGO) ร้านกาแฟวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โทรศัพท์ 043812101

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ขอแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร โทรศัพท์ 043812101

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทรศัพท์ 043-812101 - 2

กำหนดการลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 2/2563 (กรณีนักศึกษาขอผ่อนผันชำระค่าเทอม ให้ติดต่อรับใบผ่อนผันได้ที่งานการเงิน)

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี