Trakol Phupuangpet

Trakol Phupuangpet

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาการท่องเที่ยว/การโรงแรม จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ 043 812101 , 043 812102 (ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการฝึกหัดเรียนรู้ด้านความงามและเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุกลาง โทร.043812101, 043812102 (ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการฝึกหัดเรียนรู้ด้านความงามและเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 2 ล้านบาท (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ขอเชิญบริษัท/ห้างร้าน ยื่นเอกสารแคตตาล็อค ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการฝึกหัดเรียนรู้ด้านเสริมสวยและความงาม งบประมาณ 2,000,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-812101 , 043-812102 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร โทร. 043-812101 , 043-812102 (ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เปิดหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ประจำปีการศึกษา 1/2564 วิชาระบบเครื่องยนต์ (1101 - 1201) วิชาระบบเครื่องล่างรถยนต์ (1101 – 1202) วิชาระบบส่งกำลังรถยนต์ (1101 – 1203) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ สมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. - 6 ส.ค. 2564 ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาละ 1,510 บาท เริ่มเรียนวันที่ 7 ส.ค. - 27 ต.ค. 2564 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2

คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ที่ 547/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียน นักศึกษา บริเวณหน้าประตูทางเข้าวิทยาลัยในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ดาวน์โหลดคำสั่งได้ที่ไฟล์แนบ)

คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ที่ 546/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (ดาวน์โหลดคำสั่งได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาตัวถังและสีรถยนต์ 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ 043 812101 , 043 812102 (ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 3 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) (รอบ 2 เพิ่มเติม) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ ผู้รับผิดชอบโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 เบอร์โทร 083 7711568 , 080 9820763 (ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ)

หน้า 1 จาก 13

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี