ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยืนศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์ 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 043-812101  

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวดแผนไทยแบบสปาเพื่อสุขภาพ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 043-812101  

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยืนศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์ 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 043-812101 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง ราคา 2,500,021.16 บาท โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำตัวผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 766,600 (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร.080-1808181

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี