งานวัดผลและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่งานวัดผล อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-2101-2

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

เตรียมพร้อมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560

เตรียมพร้อมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร.043-812102

v-net2560-p-2

v-net2560-p-3

v-net2560-p-4

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ตารางติว V-NET ประจำปีการศึกษา 2558

ฝ่ายวิชาการ โดยงานวัดผลและประเมินผล ได้จัดทำตารางติว V-NET ของระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คณะครูและนักศึกษา ได้เข้าติว V-NET ได้ในวันและเวลาตามกำหนดการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวัดผลและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ขอแจ้งปฏิทินการทดสอบทางการศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อเข้าสอบตามกำหนดการดังนี้คือ ระดับ ปวช.3 สอบวันที่ 20 ก.พ. 58 , ระดับ ปวส.2 สอบวันที่ 21 ก.พ. 58 โดยให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่ไฟล์แนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.043812101-2

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ตารางติวสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557

งานวัดผลและประเมินผล ขอแจ้งตารางการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2557

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางติวสอบ V-NET ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.0-4381-2101-2

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี