วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร.043-812102

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร ในระหว่างวันที่ 18-26 ตุลาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร ในระหว่างวันที่ 10-16 ตุลาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2

หน้า 2 จาก 2

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี