งานทะเบียนแจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-4381-2101 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ แจ้งกำหนดการประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ แจ้งปฏิทินการส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้คณะครูได้ทราบถึงกำหนดการส่งผลการเรียน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ โทร.0-4381-2101

วิทยาลัยฯ แจ้งกำหนดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ (ตามไฟล์แนบ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.0-4381-2101 (งานหลักสูตรฯ)

งานหลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานหลักสูตรฯ โทร.0-4381-2101-2

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ตารางติว V-NET ประจำปีการศึกษา 2558

ฝ่ายวิชาการ โดยงานวัดผลและประเมินผล ได้จัดทำตารางติว V-NET ของระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คณะครูและนักศึกษา ได้เข้าติว V-NET ได้ในวันและเวลาตามกำหนดการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวัดผลและประเมินผล

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอความอนุเคราะห์ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษา เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ ที่เว็บไซต์สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ขอแจ้งปฏิทินการทดสอบทางการศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อเข้าสอบตามกำหนดการดังนี้คือ ระดับ ปวช.3 สอบวันที่ 20 ก.พ. 58 , ระดับ ปวส.2 สอบวันที่ 21 ก.พ. 58 โดยให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่ไฟล์แนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.043812101-2

งานวัดผลและประเมินผล มีความประสงค์จะสำรวจความต้องการเรียนในภาคการศึกษาฤดูฝน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ของนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ที่ไฟล์แนบ

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ตารางติวสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557

งานวัดผลและประเมินผล ขอแจ้งตารางการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2557

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางติวสอบ V-NET ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.0-4381-2101-2

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี