ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1-2 และระดับ ปวส.1 สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตัวเองที่ "ระบบ RMS2007" โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาเข้าตรวจสอบ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่งานวัดผลและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ แจ้งกำหนดการประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตัวเองที่ "ระบบ RMS2007" โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาเข้าตรวจสอบ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่งานวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ แจ้งปฏิทินการส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้คณะครูได้ทราบถึงกำหนดการส่งผลการเรียน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ โทร.0-4381-2101

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1,2 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ระบบ RMS2007 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวัดผลและประเมินผล โทร.043812101 เว็บไซต์ www.kpc.ac.th

งานวัดผลและประเมินผล ขอแจ้งกำหนดการประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่ไฟล์แนบ หรือในระบบ RMS2007

งานวัดผลและประเมินผล ได้ทำการรายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2557 เรียบร้อยแล้ว โดยนักศึกษา ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้แล้ว ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เมนู "ตรวจสอบผลการเรียน"

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี