วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

เตรียมพร้อมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560

เตรียมพร้อมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร.043-812102

v-net2560-p-2

v-net2560-p-3

v-net2560-p-4

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ แจ้งกำหนดการประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตัวเองที่ "ระบบ RMS2007" โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาเข้าตรวจสอบ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่งานวัดผลและประเมินผล

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ แจ้งปฏิทินการส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้คณะครูได้ทราบถึงกำหนดการส่งผลการเรียน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ โทร.0-4381-2101

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอความอนุเคราะห์ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษา เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ ที่เว็บไซต์สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1,2 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ระบบ RMS2007 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวัดผลและประเมินผล โทร.043812101 เว็บไซต์ www.kpc.ac.th

งานวัดผลและประเมินผล ขอแจ้งกำหนดการประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่ไฟล์แนบ หรือในระบบ RMS2007

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ขอแจ้งปฏิทินการทดสอบทางการศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อเข้าสอบตามกำหนดการดังนี้คือ ระดับ ปวช.3 สอบวันที่ 20 ก.พ. 58 , ระดับ ปวส.2 สอบวันที่ 21 ก.พ. 58 โดยให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่ไฟล์แนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.043812101-2

งานวัดผลและประเมินผล มีความประสงค์จะสำรวจความต้องการเรียนในภาคการศึกษาฤดูฝน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ของนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ที่ไฟล์แนบ

งานวัดผลและประเมินผล สำรวจรายวิชาที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมในภาคฤดูร้อน ของนักศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557 (ภาคเรียนที่ 2) ในระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อนได้ที่ระบบ RMS2007

หน้า 1 จาก 2

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี