ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง การปิด–เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยวันสุดท้ายของการเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 คือวันที่ 18 ก.ย. 2558 และจะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 19 ต.ค. 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน โทร.0-4381-2101-2

งานทะเบียน แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนช่วงปิดภาคเรียน (Summer) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 สำหรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ดังนี้ ลงทะเบียนเรียนในระหว่างวันที่ 7-11 ก.ย. 58 , เริ่มเรียนในวันที่ 21 ก.ย. 58 และปิดเรียนในวันที่ 16 ต.ค. 58 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน โทร.0-4381-2101-2

แจ้งนักศึกษาที่จะมาติดต่อ ขอรับใบ รบ.ให้มาติดต่อขอรับในวันที่ 20 มี.ค.2558 ในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยแต่งกายในชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.043-812101

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน Summer

นักศึกษาท่านใดที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนช่วง Summer กรุณาติดต่อลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้ กำหนดการลงทะเบียน Summer 12-17 กันยายน 2557 , 22 กันยายน 2557 เปิดเรียนภาค เรียน Summer 1/2557 ,17 ตุลาคม 2557 ปิดเรียนภาค Summer 1/2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101

หน้า 2 จาก 2

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี