วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ขอแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร โทรศัพท์ 043812101

งานทะเบียนแจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-4381-2101 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน โดยให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 29 พ.ค. 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร.0-4381-2102 (ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร.0-4381-2102 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฯ ได้ที่ไฟล์แนบ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ที่ไฟล์แนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2102

ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีการกำหนดการลงทะเบียน วันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และเปิดทำการสอนระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังต่อไปนี้  

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียน

ปฏทนงานทะเบยน60ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ทำการเปิดทำการเรียนการสอน ของนักเรียน/นักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และจะสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น งานทะเบียนจึงขอแจ้งปฏิทินปฏิบัติงาน ดังนี้  

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ทำการเปิดทำการเรียนการสอน ของนักเรียน/นักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการ เปิด – ปิด การศึกษา นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2534 ว่าด้วยระเบียบการเปิด และปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2538 วิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้กำหนดการ เปิด และ ปิด การจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

ด้วยงานทะเบียน จะดำเนินการถ่ายรูปนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.๑ และปวส.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทุกแผนกวิชา เพื่อจัดทำข้อมูลประวัตินักเรียนนักศึกษาในระบบ ศธ.๐๒ และจัดทำบัตรนักศึกษา
ดังนั้น งานทะเบียนจึงขอความอนุเคราะห์จากครูที่ปรึกษา ปวช.๑ ปวส.๑ ทุกแผนกวิชา นำนักเรียน นักศึกษาถ่ายรูป ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ตามปฏิทินที่แนบมาพร้อมนี้

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 2/2558-1/2559

งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ แจ้งปฏิทินการปิดภาคเรียนที่ 2/2558 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาฝึกงาน และกำหนดการเปิดลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน โทร. 0-4381-2101-2

หน้า 1 จาก 2

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี