ข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากร

ข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากร (80)

คลังข้อมูลของฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (รับผิดชอบดูแลโดยบุคลากรประจำฝ่ายฯ)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 2/2558-1/2559

เขียนโดย

งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ แจ้งปฏิทินการปิดภาคเรียนที่ 2/2558 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาฝึกงาน และกำหนดการเปิดลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน โทร. 0-4381-2101-2

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร.043812101 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร.043812101

กำหนดการลงทะเบียนเรียน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งานทะเบียน โทร. 043-812101-2

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง การปิด–เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยวันสุดท้ายของการเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 คือวันที่ 18 ก.ย. 2558 และจะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 19 ต.ค. 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน โทร.0-4381-2101-2

งานทะเบียน แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนช่วงปิดภาคเรียน (Summer) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 สำหรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ดังนี้ ลงทะเบียนเรียนในระหว่างวันที่ 7-11 ก.ย. 58 , เริ่มเรียนในวันที่ 21 ก.ย. 58 และปิดเรียนในวันที่ 16 ต.ค. 58 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน โทร.0-4381-2101-2

ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สมัครเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ ได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ เพื่อที่วิทยาลัยฯ จะได้รวบรวมข้อมูลจัดทำทำเนียบศิษย์เก่า และจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101 หรือ Line id : fm107mhz 

ขอให้นักเรื่ยนนักศึกษาที่ติดต่อขอรับเงินเรียนฟรี 15 ปี ในส่วนของเงินค่าอุปกรณ์ 230.- บาท (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน) สามารถติดต่อขอรับได้ห้องงานการเงิน ในเวลา 12.00-13.00 น. เอกสารที่ต้องนำมาเป็นหลักฐาน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษาและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย 57 สิ้นสุดการจ่ายเงินในวันที่ 26 ธ.ค. 57 (หากนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อแสดงว่ายังไม่ทำการลงทะเบียน) 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน Summer

เขียนโดย

นักศึกษาท่านใดที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนช่วง Summer กรุณาติดต่อลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้ กำหนดการลงทะเบียน Summer 12-17 กันยายน 2557 , 22 กันยายน 2557 เปิดเรียนภาค เรียน Summer 1/2557 ,17 ตุลาคม 2557 ปิดเรียนภาค Summer 1/2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101

ขอเชิญคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในวันที่ 13 ส.ค. 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป 

หน้า 6 จาก 6

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี