ข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากร

ข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากร (80)

คลังข้อมูลของฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (รับผิดชอบดูแลโดยบุคลากรประจำฝ่ายฯ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร.043-812102

ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีการกำหนดการลงทะเบียน วันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และเปิดทำการสอนระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังต่อไปนี้  

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียน

เขียนโดย

ปฏทนงานทะเบยน60ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ทำการเปิดทำการเรียนการสอน ของนักเรียน/นักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และจะสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น งานทะเบียนจึงขอแจ้งปฏิทินปฏิบัติงาน ดังนี้  

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศเผยแพร่ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกัด CNC อุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพ และโปรแกรม CAD/CAM จำนวน 1 ชุด เพื่อประชาพิจารณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร.0-4381-2101-2

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-2101

วิทยาลัยสารพัดช่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร.0-4381-2101

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร ในระหว่างวันที่ 18-26 ตุลาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2

ประกาศเชิญชวนบริษัท/ห้างร้าน ยื่นเอกสารแคตตาล็อค เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้นำเอาข้อเด่นของแต่ละบริษัท มาเป็นแนวทางในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกัด CNC อุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพ และโปรแกรม CAD/CAM จำนวน 1 ชุด จำนวนเงินงบประมาณ 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร.0-4381-2101

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาช่างกลโรงงาน

เขียนโดย

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร ในระหว่างวันที่ 10-16 ตุลาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ทำการเปิดทำการเรียนการสอน ของนักเรียน/นักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการ เปิด – ปิด การศึกษา นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2534 ว่าด้วยระเบียบการเปิด และปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2538 วิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้กำหนดการ เปิด และ ปิด การจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี