ข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากร

ข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากร (96)

คลังข้อมูลของฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (รับผิดชอบดูแลโดยบุคลากรประจำฝ่ายฯ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างซ่อมตังถังและสีรถยนต์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-2101 , 0-4381-2102 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาตัวถังและสีรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร.0-4381-2101-2 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่ไฟล์แนบ)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน

เขียนโดย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-2101 , 0-4381-2102

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-2101 , 0-4381-2102

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร.0-4381-2101-2 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร.0-4381-2101-2 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร.0-4381-2101-2 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่ไฟล์แนบ)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

การเปิด-ปิด การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561

เขียนโดย

งานทะเบียนแจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-4381-2101 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำตัวผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 766,600 (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร.080-1808181

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน โดยให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 29 พ.ค. 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร.0-4381-2102 (ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี