ข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากร

ข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากร (96)

คลังข้อมูลของฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (รับผิดชอบดูแลโดยบุคลากรประจำฝ่ายฯ)

กำหนดการลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 2/2563 (กรณีนักศึกษาขอผ่อนผันชำระค่าเทอม ให้ติดต่อรับใบผ่อนผันได้ที่งานการเงิน)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวดแผนไทยแบบสปาเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 043-812101

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยืนศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์ 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 043-812101  

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวดแผนไทยแบบสปาเพื่อสุขภาพ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 043-812101  

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยืนศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์ 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 043-812101 

 
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ LCD Monitor แบบ Videi wall วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 043-812101 
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ LCD Monitor แบบ Video Wall

เขียนโดย

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ LCD Monitor แบบ Video Wall วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 043-812101 (ดาวน์โหลดประกาศที่นี่ , ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาที่นี่)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาภาษาอังกฤษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร. 0-4381-2101-2 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาภาษาอังกฤษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร. 0-4381-2101-2 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้  

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

รับสมัครครูพิเศษสอน สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

เขียนโดย

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่งานบุคลากร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี