ข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากร

ข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากร (76)

คลังข้อมูลของฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (รับผิดชอบดูแลโดยบุคลากรประจำฝ่ายฯ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาตัวถังและสีรถยนต์ 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ 043 812101 , 043 812102 (ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ)

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) โดยอัตราค่าลงทะเบียน ระดับ ปวช.1 จำนวน 350 บาท (ค่าประกันฯ 250 บาท+ค่าตรวจสุขภาพ 100 บาท)  ระดับ ปวส. จ่ายค่าลงทะเบียนเบื้องต้น จำนวน 550 ส่วนค่าหน่วยกิตตามสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน โทร. 043-812101, 043-812102 (ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ) * ข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ อัพเดตวันที่ 20 พ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ และสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร. 043-812102 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ และสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร. 043-812102 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-812102 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-812102 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ขอแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร โทรศัพท์ 043812101

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทรศัพท์ 043-812101 - 2

กำหนดการลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 2/2563 (กรณีนักศึกษาขอผ่อนผันชำระค่าเทอม ให้ติดต่อรับใบผ่อนผันได้ที่งานการเงิน)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวดแผนไทยแบบสปาเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทรศัพท์ 043-812101

หน้า 1 จาก 6

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี